Berättigandebedömning

iGuide - beslutsstöd inför radiologi

I juni 2018 kom det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. 

Parallellt med detta kommer det ökade krav runtom i landet om att få hjälp med att beställa rätt undersökning för sin frågeställning, samt att därmed minska oberättigade undersökningar och därmed även (förhoppningsvis) minska klinikernas kostnader för röntgenundersökningar. 

Svaret på dessa olika krav stavas iGuide. Det är ett så kallat CDS, Clinical Decision Support system, som integreras i våra datorsystem där remisserna skrivs, och med hjälp av en stor europeiska vetenskaplig databas rekommenderar undersökningar (inom Röntgen, klin fys och nuklearmedicin). Utöver att hjälpa till med alla problem enligt ovan, kan man i iGuide också följa sin egen, eller sin kliniks, andel berättigade remisser, och studera det bakomliggande vetenskapliga stödet för olika rekommendationer. Genom att titta på sina remittenters vanor kan iGuide även fungera som stöd inför framtida maskininvesteringar.

 iGuide är en vidareutveckling av det amerikanska beslutsstödet ACR Select, och samma (icke vinstdrivande) företag NDSC, National Decision Support Company, saluför programmet i såväl Nordamerika som Europa. Detta är det enda dylika CDS som finns tillgängligt i Europa (som går att integrera i remissystemen), och den vetenskapliga basen är framtagen av expertgrupper inom ESR (European Society of Radiology), som även äger rättigheterna till denna databas. I USA och Kanada har det funnits tillgängligt i över ett decennie, medan man nu i Europa utför pilottester på en del kliniker runtom i Europa. 

I Sverige körs piloter i Region Jönköpings län (RJL) och vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå (NUS), och nedan kan man läsa om aktuellt status på de två pilotsajterna, samt om andra tillkommer. SSM stöder piloterna, likväl som SFMR samt Svensk Förening för Allmänmedicin. Parallellt med införandet görs en utvärdering av digitaliserade beslutsstöd av Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, för att underlätta införandet i resten av Sverige. 

Det går även att läsa mer på http://www.eurosafeimaging.org

iGuidepiloten inom Region Jönköpings län är nu avslutad. iGuide bedöms vara bra nog att fortsätta arbeta med, och efter övergång till version 13 (för närvarande används version 10 inom RJL). Inom RJL kommer de kliniker som varit med i piloten fortsätta använda iGuide, och efter införande av version 13 (för närvarande under översättning) kommer systemet breddas till samtliga remittenter.

pdficonsm Här återfinns den rapport RJL har sammanställt om piloten och dess resultat.

Henriettæ Ståhlbrandt & Lars Lindeberg, projektansvariga iGuide Region Jönköpings län